Jump to main content

Zamówienie 1

13.09.2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr POIR 1.1.1/01/09/2018

Realizowane w ramach projektu pn.

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemiemontażu wraz z technologią ich produkcji

nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Przedmiot zamówienia:

Zakup licencji na oprogramowanie do symulacji numerycznych i komputerowych